Музей «Каплиця Боїмів»

Музей «Каплиця Боїмів»
Інформація
Робочий час: 

Тимчасово зачинено

Працюємо лише з туристичними групами:

https://bit.ly/47QUG8C

 

Квитки: 

Вартість квитків:

- для дорослих: 50 грн

- для дітей і пенсіонерів: 20 грн

- для студентів: 30 грн

 

Вартість екскурсій:

- для дорослих: 90 грн

- для дітей і пенсіонерів: 30 грн

- для студентів: 60 грн

Адреса: 
79008 м. Львів, площа Катедральна, 1

Каплиця Боїмів або Св. Трійці і Страстей Господніх будувалась як усипальня найпотужнішого у Львові патриціанського роду, в якій знайшли спочинок чотирнадцять його представників. Зведення споруди на території колишнього цвинтаря при Латинському кафедральному соборі розпочалось 1609 р. й відбувалось у два етапи: перший – 1609–1611 рр., другий, на якому були виконані декоративні оздоби – 1611–1615 рр. Ініціатива фундування родинного мавзолею належала Георгію (Дердю) Боїму, вихідцю з Угорщини, купцю і райці, який обіймав важливі посади при дворі короля Речі Посполитої Стефана Баторія. Завершив будівництво син протопласта роду, Павло Боїм.

Хоч імена будівничих достеменно невідомі, проєктом, імовірно, керував Андреас Бемер, львівський архітектор і скульптор німецького походження. Каплиця з пісковику квадратна у плані, перекрита куполом на восьмерику, завершена лантерною, на якій розташована постать Христа. Найпишніші оздоби розміщено на західному фасаді. Головним автором різьблення, вірогідно, був Гануш Шольц.

Західний фасад членовано на три яруси. Перший оздоблюють шість колон на п’єдесталах, декорованих різьбленими орнаментами. Центральна пара колон фланкує вхідну браму, бічні – фігури апостолів Петра і Павла. У другому ярусі розташовані медальйони із зображеннями пророків. Найбільш цінними є скульптурні оздоби третього ярусу, зокрема рельєфи Страсного циклу, на яких відтворено бичування Ісуса, несення, розпинання, зняття з хреста. Більш стриманий декор північного і східного фасадів включає пілястри та орнаментовані елементи карниза. На стіні східного фасаду розташовані автентичні фрескові портрети Георгія Боїма та його дружини Ядвіги з дому Анчевська. У декорі споруди поєднано риси пізньої ренесансної архітектури з пластичними мотивами північного маньєризму.

Домінантою інтер’єру є вівтар, оздоблений багатою різьбою і рельєфами, виконаними в різний час Ганушем Шольцом та Яном Пфістером. У стилістиці декору простежується вплив пізнього німецького Ренесансу. Основною темою циклу є Страсті Христа. У нижньому ярусі, в оточенні, праворуч – «Омивання ніг», ліворуч – «Тайної вечері», знаходиться «Моління про чашу» – головна композиція вівтаря. В середньому – сцени «Розп’яття» й «Покладення у труну». Над ними, у верхньому – «Поклоніння агнцеві», з алегоричними постатями Справедливості, Любові, Віри, Терпіння. Нижній ярус виконаний з тесаного вапняку, верхній і середній – у техніці стукко.

Створена Яном Пфістером конструкція вівтаря гармонійно поєднана з куполом, у кесонах якого розташовані алегорії, картуші, півфігури пророків та ангелів. На особливу увагу заслуговує ярусна епітафія колінопреклоненої родинної адорації Богоматері і Христа (після 1617 р.) роботи Яна Пфістера й, вірогідно, його сина – одна з найбільш відомих меморіальних львівських пам’яток. Визначним львівським скульптором різьблено також епітафійний овальний рельєфний портрет Зигмунта Бреслера, зятя засновника роду.

До серії з восьми картин – зразків ранніх львівських міщанських портретів XVII ст., замовлених Миколою Боїмом й написаних Матвієм Домарацьким, належали два олійні портрети Георгія і Павла Боїмів, що розташовувались над вхідними дверима, в інтер’єрі, а сьогодні доповнюють постійну експозицію Палацу Потоцьких.

Із 1969 р. каплиця Боїмів є музейним підрозділом Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького.

 

Boim Chapel

The Boim Chapel, also referred to as the Holy Trinity and the Passion of Christ Chapel, was constructed as a burial vault for the most powerful Lviv patrician family, in which fourteen members of that noble house were entombed. The chapel is located on the territory of the former city cemetery near the Latin Cathedral. The construction of the Boim Chapel began in 1609 and took place in two stages. The first stage endured from 1609 till 1611, and the second one lasted from 1611 till 1615, during which the chapel was adorned with sculptural decorations. The initiative to build the family tomb belonged to the wealthy patron George (Gyorgy) Boim, a native of Hungary, a merchant and councilor, who held important positions at the court of Polish King Stefan Batory. The construction of the chapel was completed by his son, Paul Boim.

Even though the names of the architects are not known for sure, the construction activity was likely supervised by Andreas Bemer, a Lviv architect and sculptor of German ancestry. The Boim Chapel is a square sandstone building topped by an octagon dome with a cupola-shaped lantern, on the top of which a sculpture of Christ is established. The richest decorative elements are placed on the western facade. Presumably, the main author of the elaborate sculptural works was Johann Scholz.

The western facade is divided into three tiers. The first tier is decorated with six columns on pedestals embellished with carved ornaments. The central pair of columns flanks the entrance gate, and the side columns flank the statues of Apostles Peter and Paul. The second tier is adorned with medallions displaying images of prophets. The sculptural decorations of the third tier are the most valuable, in particular the reliefs of the Passion cycle, which demonstrate scenes with Flagellation, Christ Carrying the Cross, Crucifixion, and Descent from the Cross. The decorations of the northern and eastern facades are more restrained; they include pilasters and ornamented elements of the cornice. The authentic frescoes that show the portraits of George Boim and his wife Jadwiga are displayed on the eastern exterior wall. The embellishment of the building is an example of an eclectic combination of the Late Renaissance architecture and Northern Mannerist plastic motifs.

The altar, decorated with rich carvings and reliefs, has a central place in the interior of the chapel. Presumably, it was executed at different times by Johann Scholz and Jan Pfister. Its decorations show a strong influence of the Late Renaissance German sculpture. The main theme of the altar’s images is the Passion of Christ. The scene Agony in the Garden, which is located in the lower tier, is the main image of the altar. It is flanked by two other scenes, that is, Washing of the Feet on the right, and The Last Supper on the left. The middle tier demonstrates the Crucifixion and Deposition scenes. Above them, in the upper tier, there is The Worship of the Lamb image supplemented with allegorical figures of Justice, Love, Faith, and Patience. The lower tier is made of limestone, and the upper and middle ones are executed in the technique of stucco.

The construction of the altar, executed by Jan Pfister, is naturally combined with the decorations of the dome, in the caissons of which allegorical figures, decorative cartouches, half-length figures of prophets, and angels are arranged. Of particular note is the tiered epitaph depicting the Virgin Mary bewailing Christ, with George and Jadwiga Boim kneeling on both sides of the work. It is one of the most famous memorials in Lviv executed by Jan Pfister and, probably, his son after 1617. Another epitaph by this prominent Lviv sculptor shows an oval carved portrait relief of Sigmunt Brestler, the son-in-law of George Boim.

The interior of the chapel was previously decorated with two portraits of George and Paul Boim, which were located above the front door. They were part of a series of eight portraits commissioned by Mykola Boim and painted by Matvii Domaratskyi. These paintings are a remarkable example of early Lviv bourgeois portraits of the 17th century. At present, one can see these works on permanent display at the Potocki Palace.

Since 1969, the Boim Chapel has been a branch of Borys Voznytskyi Lviv National Art Gallery.