«Музей староукраїнської книги»

«Музей староукраїнської книги»
Інформація
Робочий час: 

Музей працює у фондовому режимі

Адреса: 
79000 м. Львів, вул. Коперника, 15
Телефон: 

+38 032 261-30-12

Перша експозиція відділу «Музей книги» Львівської картинної галереї була відкрита 1977 року під назвою «Музей Івана Федорова» у приміщенні церкви монастиря св. Онуфрія, що на вул. Б. Хмельницького, 36. Колектив відділу у складі М. Видашенко, Б. Завадки та І. Мицька активно працювали над новою експозицією, консультуючись у відомих і авторитетних книгознавців Ф. Максименка, Я. Ісаєвича, Я. Запаска, В. Свенціцької. Побудовою експозиції керував директор Галереї Б. Возницький. Вона складалася з трьох частин згідно тринавного планування інтер'єру церкви. У першій частині була представлена історія кириличної друкованої книги на наших теренах починаючи від рукописних кодексів до початку ХІХ ст. Друга частина знайомила з розвитком друкарства у Львові від ХІХ ст. й дослідженнями книгодрукування на українських теренах аж до демонстрації найновіших (на 1977 рік) способів розмноження текстів і зображень. Третя частина, центральна нава, використовувалась як простір для виставкових проектів із фондів музею, львівських бібліотек, робіт львівських художників і видавців.

1989 року церкву і монастир св. Онуфрія повернули громаді, а фонди музею довший час пролежали у сховищах Галереї. 1997 року вдалося дістати дозвіл на тимчасове розміщення експозиції Музею книги у будівлі Дирекції будівництва підземного трамваю у Львові неподалік Палацу Потоцьких. Другу експозицію відділу під назвою «Музей мистецтва давньої української книги», що представляла зразки рукописних та друкованих в Україні книг, розмістили у вітринах з попередньої експозиції на другому поверсі будівлі.

Станом на сьогодні колекція Музею староукраїнської книги – відділу Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького нараховує бл. 16 тис. одиниць: це рукописи, стародруки, унікальні видання ХІХ – початку ХХ ст. українською, польською, німецькою, французькою, російською та іншими мовами; видання «радянського» періоду українською, російською, угорською та іншими мовами; унікальні друкарські верстати, зразки друкарських шрифтів та художніх кліше; кращі зразки книжкової графіки та проекти ілюстрацій різних книг, які художники подавали у видавництва тощо.

Сучасний погляд на книгу, її історію, книжність в Україні вимагають нових експозиційних площ та інших підходів до експонування. Наразі частина колекції Музею староукраїнської книги, а саме стародруки, представлені на експозиціях Музеїв-заповідників Олеського та Золочівського замків. В Олесько експонуються кращі зразки продукції друкарні Львівського Свято-Успенського ставропігійського братства, більшість з яких друковано на папері Буської папірні. У Золочеві представлено унікальні зразки ранніх друків українських друкарень.

 

Ancient Ukrainian Book Museum

The first exhibition of the Book Museum, a department of Lviv Art Gallery, was titled "Ivan Fedorov Museum". In 1977, it was inaugurated in the church of St. Onuphrius Monastery at 36, Bohdan Khmelnytskyi St. To prepare for the new exhibition, the staff of the section (Mariia Vydashenko, Bohdan Zavadka and Ihor Mytsko) worked very hard. They consulted with well-known and esteemed bibliologists, such as Fedir Maksymenko, Yaroslav Isaievych, Yakym Zapasko, and Vira Svientsitska. Borys Voznytskyi, the director of the Gallery, supervised the creation of the exposition. 

As far as the church interior consisted of the three naves, the exhibition resembled the same planning. The first part presented the history of the Cyrillic book printed in our territories from ancient times (the manuscript codices) to the beginning of the 19th century. The development of typography in Ukraine (from the 19th c.) and the demonstration of the latest as of 1977 methods of texts and images reproduction highlighted the second segment. And finally, the third part, the central nave, was used as a space for exhibiting projects from the museum's funds and Lviv libraries, as well as works by local artists and publishers.

With time, in 1989, St. Onuphrius Church and Monastery were returned to the community, and the museum's funds were conserved for a long time in the Gallery's repository. Permission for the temporary placement of the Book Museum exposition in the building of the Underground Tram Construction Directorate in Lviv, near Potoсki Palace, was obtained only in 1997. The second exhibition, "The Museum of Ancient Ukrainian Book Art", took place in the same structure. The visitors could see the samples of manuscripts and printed books in Ukraine, which were displayed in the showcases from the previous exhibition on the second floor of the building. 

Nowadays, the Ancient Ukrainian Book Museum collection has approximately 16 thousand units—manuscripts, old prints and unique editions of the 19th and early 20th centuries. All the samples are presented in Ukrainian, Polish, German, French, Russian and other languages. Also, it consists of publications of the Soviet period in Ukrainian, Russian, Hungarian, etc.; rare printing machines, exemplars of fonts and artistic clichés; the best examples of book graphics and projects of illustrations for the various books that artists submitted to publishers, etc.

In the 21st century, Ukraine needs some modern views on the book and its history. It means that we have to create new exhibition spaces and develop more innovative approaches to exposure. Currently, part of the Ancient Ukrainian Book Museum collection, namely old prints, is on display at Museums-Reserves of Olesko and Zolochiv castles. One can find the best samples of the Stauropegion Brotherhood works from the Lviv Holy Dormition publishing house exhibited in Olesko. The majority of those publications were printed on paper from the Busk paper factory. Other unique examples of early prints are presented in Zolochiv.

 

Muzeum starożytnej książki ukraińskiej

Pierwszą ekspozycję działu „Muzeum Książki” Lwowskiej Galerii Sztuki otwarto w 1977 roku pod nazwą „Muzeum Iwana Fedorowa” w pomieszczeniu kościoła klasztoru św. Onufrego przy ulicy B. Chmielnickiego nr 36. Zespół oddziału w składzie M. Wydaszenki, B. Zawadki i I. Mytska aktywnie pracował nad nową ekspozycją, konsultując się z takimi znanymi i autorytatywnymi bibliofilami jak F. Maksimenko, J. Isajewycz, J. Zapaska i W. Święcicka. Budowę ekspozycji nadzorował dyrektor Galerii B. Woźnicki. Składała się z trzech części, zgodnie z trójdzielnym planem wnętrza kościoła. W pierwszej części przedstawiono historię księgi drukowanej cyrylicą na naszych terenach, zaczynając od kodeksów rękopiśmiennych, aż do początku XIX wieku. W drugiej części przedstawiono rozwój drukarstwa lwowskiego od XIX wieku oraz badania nad drukiem książek na terytorium Ukrainy, aż do demonstracji najnowszych (na 1977 rok) metod odtwarzania tekstów i obrazów. Trzecia część, nawa centralna, służyła jako przestrzeń projektów wystawienniczych pochodzących ze zbiorów muzeum, bibliotek lwowskich, dzieł lwowskich artystów i wydawców.

W 1989 roku kościół i klasztor św. Onufrego zwrócono gminie, a fundusze muzeum przez długi czas przechowywano w Galerii. W 1997 roku udało się uzyskać zgodę na tymczasowe umieszczenie ekspozycji Muzeum Książki w budynku Dyrekcji Budowy Tramwaju Podziemnego we Lwowie w pobliżu Pałacu Potockich. Druga ekspozycja działu pod nazwą „Muzeum sztuki starożytnej księgi ukraińskiej”, która prezentowała próbki książek rękopiśmiennych i drukowanych w Ukrainie, została umieszczona w gablotach poprzedniej ekspozycji na pierwszym piętrze budynku.

Na dzień dzisiejszy zbiory Muzeum starożytnej księgi ukraińskiej – oddziału Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuk Pięknych imienia B. Woznyckiego liczy ok. 16 tys. jednostek: są to rękopisy, starodruki, wydania unikatowe z XIX i początku XX wieku w języku ukraińskim, polskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim i innych językach; wydania z okresu „radzieckiego” w językach ukraińskim, rosyjskim, węgierskim i innych; unikalne maszyny drukarskie, próbki czcionek drukarskich i klisz artystycznych; najlepsze próbki grafiki książkowej i projekty ilustracji różnych książek, które artyści przesyłali do wydawnictw itp.

Współczesne spojrzenie na książkę, jej historię i księgowość w Ukrainie wymaga nowych przestrzeni wystawienniczych i innego podejścia do ekspozycji. Obecnie część zbiorów Muzeum starożytnej księgi ukraińskiej, mianowicie starodruki, prezentowane są na ekspozycjach Muzeum-rezerwatów zamków Oleskiego i Złoczowskiego. W Olesku prezentowane są najlepsze egzemplarze wyrobów drukarni lwowskiego bractwa Uspieńskiego, z których większość wydrukowana została na papierze buskiej papierni. W Złoczowie znajdują się unikatowe próbki wczesnych druków ukraińskich drukarni.