Музей-заповідник «Підгорецький замок»

Музей-заповідник «Підгорецький замок»
Інформація
Робочий час: 

Субота - Неділя

       11:00 - 18:00       

       Каса до 17:30

Працюємо з туристичними групами https://rb.gy/9nr0b

 

Квитки: 

Вартість квитків:

- для дорослих: 150 грн

- для дітей і пенсіонерів: 50 грн

- для студентів: 80 грн

 

Вартість сімейних квитків:

- 1 дорослий + 1 або 2 дитини: 150 грн

- 2 дорослих + 1 або 2 дитини: 300 грн

 

Вартість екскурсій:

- для дорослих: 

        для групи до 10 осіб: 200 грн

        для групи 11 - 20 осіб: 500 грн

- для дітей і пенсіонерів: 60 грн

- для студентів: 90 грн

Адреса: 
80600 Львівська обл., Золочівський р-н, с. Підгірці, вул. Замкова, 1
Телефон: 

+38 096 731 33 87

Музей-заповідник «Підгорецький замок»

 

На шляху зі Львова у Броди, у селі Підгірці Золочівського району, на мальовничій Бродівській рівнині височіє Підгорецький замок – пам’ятка архітектури пізнього Ренесансу і бароко, перлина «Золотої підкови Львівщини», музейний підрозділ Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького. Уславлений і таємничий, дужий і камерно-витончений, архітектурний ансамбль Підгірців – з бастіонами, палацом, костелом св. Йосифа, заїжджим двором і парком – фундовано гетьманом великим коронним Станіславом Конєцпольським у 1635–1640 рр.

Осердя архітектурного комплексу – палац, початково двоповерховий, з триповерховими бічними павільйонами і вежею, зведено за проєктом венеційського архітектора Андреа дель Аква за участю французького інженера Гійома Левассера де Боплана. Концепцію відпочинкової резиденції «Марса після ратних подвигів» утілено в архітектурі та оздобленні споруди гетьманом коронним Станіславом Матеушом Жевуським у 1718–1728 рр. Свідченнями освіченого меценату – колекцією картин і військових трофеїв, архівом з раритетними документами, орієнтальним вистроєм інтер’єрів, театральними виставами і звуками оркестру – Підгірці сповнилися за часів магната й воєводи Вацлава Петра Жевуського у 1728–1760-х рр. У 1833–1865 рр. зусиллями магната і публіциста Леона Жевуського здійснено наукову музеєфікацію палацу, упорядкування колекцій, архівів та інвентаризацію малярських творів.

З початком Другої світової війни тодішній власник Підгірців князь Роман Владислав Сангушко евакуював більшу частину колекції, що стала основою мистецької збірки у Сан-Пауло (Бразилія). Нищівних втрат історико-архітектурний комплекс зазнав у воєнних лихоліттях й пожежі 1956 року. 1997 року Підгорецький замок увійшов до складу Львівської галереї мистецтв.

Й донині Підгорецький замок зберігає витончену ренесансну музичну гармонію, спонукаючи до довершення свого первинного образу – з Дзеркальною, Золотою, Жовтою, Зеленою, Кармазиновою, Лицарською залами, Мозаїчним і Китайським кабінетами, нині втраченою позолотою склепінь, різьбленими плафонами, настінними розписами, венеційськими дзеркалами, порцеляною, портретами фундаторів, копіями картин Рафаеля, Рубенса, Тіціана, Караваджо, баталіями Яна де Баана, полотнами Юрія Радивиловського, Гіацинта Олексинського, Луки Смуглевича, Августина Міриса й Шимона Чеховича – у сприйнятті допитливого мандрівника.

 

Museum-Reserve Pidhirtsi Castle

Pidhirtsi Castle is a monument of the late Renaissance and Baroque architecture, the pearl of the "Golden Horseshoe of Lviv Region", and a museum unit of Borys Voznytskyi Lviv National Art Gallery. It stands on the picturesque Brody plain on the way from Lviv to Brody, in the village of Pidhirtsi, Zolochiv district. The glorified and mysterious, mighty and at the same time intimately sophisticated architectural ensemble of Pidhirtsi with bastions, a castle, the church of St. Joseph, an inn, and a park was established by Grand Crown Hetman Stanislaw Koniecpolski between 1635 and 1640. 

The castle, originally a two-story structure with three-story side pavilions and a tower, is the heart of the architectural complex. It was built according to the design of Venetian architect Andrea del Acqua with the assistance of French engineer Guillaume Le Vasseur de Beauplan. During 1718–1728, Crown Hetman Stanislaw Mateusz Rzewuski could embody the concept of the resting residence "Mars After Military Feats" in the architecture and decoration of the building. Between 1728 and 1760, the time when the castle was owned by the magnate and voivode Waclaw Piotr Rzewuski, Pidhirtsi became a centre of educated patronage evidenced by a collection of paintings and military trophies, an archive with rare documents, oriental interior design, theatrical performances, and orchestral sounds. From 1833 to 1865, the castle was run by Leon   Rzewuski, the magnate and publicist, who managed to fulfil a scientific museumification of the castle, arrange collections and archives, and make an inventory of paintings.

With the outbreak of World War II, Prince Roman Wladyslaw Sanguszko, the then-owner of Pidhirtsi, evacuated the majority of the collection from the castle, which later formed the basis of the art collection in Sao Paulo (Brazil). The historical and architectural complex suffered devastating losses during the war and the fire of 1956. In 1997, Pidhirtsi Castle was transferred to the control of the Lviv Art Gallery.

To this day, Pidhirtsi Castle preserves the refined Renaissance harmony, encouraging the completion of its original image in the perception of an inquisitive traveller with the Mirror, Golden, Yellow, Green, Crimson and Knights Halls, Mosaic and Chinese Rooms, the now lost gilding of the vaults, carved plafonds, wall paintings, Venetian mirrors, porcelain, portraits of founders, copies after paintings by Raphael, Rubens, Titian and Caravaggio, battles scenes by Jan de Baen, canvases by Jerzy Radziwilowski, Hiacintus Olesinski, Lukasz Smuglewicz, Augustyn Mirys, and Szymon Czechowicz.